Processledning

Vi har alla varit i situationen där vi vet att vi behöver göra något med vi vet kanske inte riktigt vad eller hur vi ska göra. Då är det effektivt att använda sig av metoder som strukturerar tankeprocessen för att komma fram till vad och hur. Vi hjälper våra kunder att metodiskt jobba med sin affärstrategi genom att använda vedertagna processverktyg.

Erbjudande –”Affärsplanering för förändring”

Affärsmodellering

Vi jobbar med en process för affärsmodellering som heter Business Model Canvas. Metoden beskriver nio affärskritiska delar av organisationen; kundsegment, värdeerbjudande, kanal för att nå marknaden, kundrelationer, intäktsströmmar, nykelresurser, huvudaktiviteter, nyckelpartners och kostnadsstruktur.

Business Model Canvas syftar till att organisationen ska få ett gemensamt språk för att beskriva, visualisera, utvärdera och förändra affärsmodeller. Man kan beskriva sin befintliga affärsmodell inom ramverket men man kan också innovera, designa och implementera nya affärsmodeller. Det är en metod för att ifrågasätta, utmana och förvandla gamla affärsmodeller.

Afförsmodellering kan användas för att reagera på en befintlig krissituation på marknaden, att adaptera, förbättra eller försvara en befintlig affärsmodell, att expandera marknaden med ny teknik, produkter eller tjänster coh för att vara proaktiv för framtiden.

Artikel från tidningen Driva Eget om Affärsmodellering med Petra Palmgren Lindwall

Matchning mellan era kunders behov och ert värdeerbjudande

Den här metoden ger er möjlighet att i detalj se hur ert värdeerbjudande matchar de behov som era kunder har – Vad är det era kunder behöver lösa för sina kunder?  Vad har de för utmaningar för att lösa den uppgiften?  Vad ger de för nytta till sina kunder? Hur synkroniserar det med vad ni har för värdeerbjudande och hur dessa ger era kunder förutsättningar för att lösa sina kunders problem och skapa nytta.

Metoden heter Customer Value Canvas och har koppling till Business Model Canvas. Metoden kan med fördel användas för att få insikt i hur det ser ut för er och era kunder idag men också för att resonera kring nya kundsegment och/eller värdeerbjudande.

Verksamhetsplanering

Vi använder oss av en insikt- och motivationsbaserad modell för verksamhetsplanering, en s.k. I-Map (Insight and Motivation Action Plan). Den hanterar önskad affärsposition (målbild), nuvarande affärsposition, utvärdering av nuvarande affärsposition, förändringsbehov för att uppnå önskad målbild, åtgärder för att uppnå målbild samt prioritering av dessa för att resultera i en handlingsplan med resurser och kostnadsstruktur.

Genom processen så hanterar vi områden som t.ex. marknad, sälj, produkt/tjänst, organisation, skydd/IP, ekonomi, finansiering och struktur. Processen ger utrymme för kreativt och kritiskt tänkande och en intern men också extern vinkling av måldiskussionen och förändringsbehoven. När vi är i mål med handlingsplanen så har samtliga bidragit till planen. Alla deltagare kommer att ha en förståelse för sin del i att utföra planen och känna ansvar och motivation att nå den uppsatta målbilden av bolagets önskade affärsposition.

Processen används för att starta upp nytt affärsområde, nytt dotterbolag, helt nytt företag men också för årlig planering av en befintlig verksamhet.

Kunddriven affärsutveckling

När man startar en helt ny verksamhet eller en ny affärsenhet inom ett befintligt bolag så är det viktigt att man bygger verksamheten på kundverifierad fakta snarare än att bygga färdigt något för att sedan gå ut och sälja till kunden.

Steven Blanks är idag professor på Standford University i USA men också en framgångsrik entreprenör som har varit aktiv i flertalet start ups. Hans och andras summerade erfarenheter är paketerade i en process som han kallar för ”Customer Development” och som även dockar in i andra vedertagna affärsstrategiska metoder.

Det här är en metod som hanterar strategi, process och organisation för att söka, upptäcka och validera affärsmöjligheter innan man bygger färdiga strukturer och gör stora investeringar. Den hanterar både sökar- och genomförandefasen där affärsmodell, agil produktutveckling och kundutvecklingsteam står i fokus.

Affärspotential i ny teknik

Det här är en process där vi utgår från teknikens specifika egenskaper och utifrån dessa för ett resonemang kring vilken typ av kund som skulle ha nytta av dessa egenskaper och där vi löser ett problem. Vilka fördelar får kunden av att använda applikationen/produkten och dess nytta? När kunden använder sig av produktens nytta, vad innebär det för kunden i mätbara termer?

Utifrån de kundsegment som har mest nytta av den nya teknologin kan vi ta fram hypoteser om hur man skulle kunna bygga en affär, dvs. ta fram tänkbara affärsmodeller. Med dessa som utgångsläge ges vi möjlighet att ge oss ut på marknaden för att få våra affärsmodeller itererade och verifierade och en god förståelse för affärspotentialen.

Lämna en kommentar