Behöver du extern styrelsekompetens?

Att skapa tillväxtföretag handlar om att våga släppa taget, inte att tappa kontrollen. När jag engagerar mig i ett företag hjälper jag till att växla upp affärsmodellen och förnya bolagets styrning. Och samtidigt ge ägarna robusta verktyg för kontroll och uppföljning.

headerbild
Petra har varit ett bra bollplank för mig i VD-rollen. Hon är affärsmässig och professionell samtidigt som hon har ett stort engagemang i människorna och teamet. Det jag uppskattar allra mest med Petra ärt hennes coachande stil och att hon ställer de rätta frågorna.
Henrik Segergren
Stendahls AB

Känner du igen dig i någon av följande utmaningar?

Som ägare är du ytterst ansvarig för ditt företags framgång och tillväxt. Vägen dit skiljer sig åt. Men genom tydliga ägardirektiv, som möter upp era utmaningar på ett tydligt sätt, ger du som ägare styrelsen konkreta nycklar för att styra ditt företag på ett sätt som fångar företagets potential och mål.

Vill gå från passivt till aktivt styrelsearbete

När ni startar bolaget så har ni som ägare alla roller - ni är ägare, styrelseledamöter och verkställande ledning. Oftast håller ni ägarmöten samtidigt som styrelse- och ledningsgruppsmöten. När ni växer inser ni att ni behöver ta in fler som är med och bidrar till bolagets tillväxt. Ni behöver också särskilja de olika rollerna och bolagsorganen. Sammantaget behöver ni ett aktivt styrelsearbete som fokuserar på styrningen av bolaget. I de flesta fall krävs någon som hjälper er i den ambitionen.

Vill skapa ordning och reda för att ge styrelsen rätt fokus

Man brukar säga att kreativitet kräver struktur. Det gäller även styrelsens arbete. För att styrelsen ska skapa de värden som ägarna vill så behöver det finnas tydlighet och ramar för arbetet. Som styrelse behöver man förstå både formella krav och vad vi i övrigt har för möjligheter att sköta vårt uppdrag professionellt och affärsmässigt. Först då kan vi anpassa företagets bolagsstyrning till just den kontext som vi verkar i och frigöra styrelseteamets fulla potential.

Vill skifta fokus från operativt till strategiskt styrelsearbete

Bolag i tidig fas har stort fokus på att hitta sin affärsmodell. I det skedet blir styrelsens arbete mer operativt än strategiskt och man axlar ofta rollen som ledningsgrupp när den inte finns i den operativa verksamheten. När bolaget sedan växer får styrelsen en mer strategisk inriktning och de operativa utmaningarna och besluten överlåts på den verkställande ledningen. Men skiftet från ett operativt till strategiskt perspektiv är inte alltid helt smärtfritt. Styrelsen är helt enkelt inte van att tänka och arbeta strategiskt och man faller lätt tillbaka i gamla hjulspår. Då behövs nya perspektiv, nya arbetssätt och träning i strategiskt tänkande.

Vill bygga framgångsrika styrelseteam

Självklart vill vi att styrelseteamet ska ägna sig åt rätt saker och ha rätt fokus - att arbeta med att ta bolaget dit ägarna vill! Styrelsen träffas inte på daglig basis vilket är en utmaning när man ska arbeta som team. Framgångsrika styrelseteam handlar därför om att skapa tydlighet, arbeta med reflektion, arbeta med bolagets långsiktighet, skapa förtroende och låsa upp potentialen i den kollektiva erfarenheten och kompetensen.

Vill hitta verktyg för att leda och styra förändringar

Bolag med ambitionen att växa kommer ofta till en punkt där det krävs större förändringar för att ta sig an den potential som finns. Att genomföra stora förändringar kräver dock en viss typ av styrning och ett visst ledarskap. Det krävs erfarenhet som kan omsättas i kompetens att hjälpa ägarna och att leda styrelsen och ledningen i den förändring som bolaget behöver göra. Företaget behöver helt enkelt en ordförande som har en verktygslåda och som är tränad i att använda verktygen beroende på vad som sker här och nu och över tid.

Vill stärka företagets innovationsförmåga

De allra flesta företag idag ser innovation som ett sätt att förbli relevanta och konkurrenskraftiga över tid. Dock är det inte alla företag som har erfarenhet och kompetens att arbeta med innovationsutveckling. För att sätta innovation på agendan inom företaget så behöver styrelsen ha en förståelse för vad som krävs för att få till innovationsarbete. Inte i teorin, utan i praktiken, utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

Vill gå från passivt till aktivt styrelsearbete

När ni startar bolaget så har ni som ägare alla roller - ni är ägare, styrelseledamöter och verkställande ledning. Oftast håller ni ägarmöten samtidigt som styrelse- och ledningsgruppsmöten. När ni växer inser ni att ni behöver ta in fler som är med och bidrar till bolagets tillväxt. Ni behöver också särskilja de olika rollerna och bolagsorganen. Sammantaget behöver ni ett aktivt styrelsearbete som fokuserar på styrningen av bolaget. I de flesta fall krävs någon som hjälper er i den ambitionen.

Vill skapa ordning och reda för att ge styrelsen rätt fokus

Man brukar säga att kreativitet kräver struktur. Det gäller även styrelsens arbete. För att styrelsen ska skapa de värden som ägarna vill så behöver det finnas tydlighet och ramar för arbetet. Som styrelse behöver man förstå både formella krav och vad vi i övrigt har för möjligheter att sköta vårt uppdrag professionellt och affärsmässigt. Först då kan vi anpassa företagets bolagsstyrning till just den kontext som vi verkar i och frigöra styrelseteamets fulla potential.

Vill skifta fokus från operativt till strategiskt styrelsearbete

Bolag i tidig fas har stort fokus på att hitta sin affärsmodell. I det skedet blir styrelsens arbete mer operativt än strategiskt och man axlar ofta rollen som ledningsgrupp när den inte finns i den operativa verksamheten. När bolaget sedan växer får styrelsen en mer strategisk inriktning och de operativa utmaningarna och besluten överlåts på den verkställande ledningen. Men skiftet från ett operativt till strategiskt perspektiv är inte alltid helt smärtfritt. Styrelsen är helt enkelt inte van att tänka och arbeta strategiskt och man faller lätt tillbaka i gamla hjulspår. Då behövs nya perspektiv, nya arbetssätt och träning i strategiskt tänkande.

Vill bygga framgångsrika styrelseteam

Självklart vill vi att styrelseteamet ska ägna sig åt rätt saker och ha rätt fokus - att arbeta med att ta bolaget dit ägarna vill! Styrelsen träffas inte på daglig basis vilket är en utmaning när man ska arbeta som team. Framgångsrika styrelseteam handlar därför om att skapa tydlighet, arbeta med reflektion, arbeta med bolagets långsiktighet, skapa förtroende och låsa upp potentialen i den kollektiva erfarenheten och kompetensen.

Vill hitta verktyg för att leda och styra förändringar

Bolag med ambitionen att växa kommer ofta till en punkt där det krävs större förändringar för att ta sig an den potential som finns. Att genomföra stora förändringar kräver dock en viss typ av styrning och ett visst ledarskap. Det krävs erfarenhet som kan omsättas i kompetens att hjälpa ägarna och att leda styrelsen och ledningen i den förändring som bolaget behöver göra. Företaget behöver helt enkelt en ordförande som har en verktygslåda och som är tränad i att använda verktygen beroende på vad som sker här och nu och över tid.

Vill stärka företagets innovationsförmåga

De allra flesta företag idag ser innovation som ett sätt att förbli relevanta och konkurrenskraftiga över tid. Dock är det inte alla företag som har erfarenhet och kompetens att arbeta med innovationsutveckling. För att sätta innovation på agendan inom företaget så behöver styrelsen ha en förståelse för vad som krävs för att få till innovationsarbete. Inte i teorin, utan i praktiken, utifrån sina förutsättningar och ambitioner.

Då kan jag hjälpa till. Tillfälligt, eller löpande.

Utgångsläget och behovet styr om ni behöver min hjälp under en tid och mer tillfälligt eller om ni behöver den mer löpande över längre tid.

ikon

Facilitator & workshops

För att komma vidare behöver ni någon som är kunnig inom det område där ni behöver hjälp. Oftast behövs någon som både kan designa arbetsprocessen och facilitera, så att ni får ut det ni önskar. Det kan handla om att ta fram ett ägardirektiv för första gången eller kanske göra ett omtag vid ett generationsskifte. Det kan också handla om att arbeta fram en ny strategi eller ändra en befintlig. Många gånger handlar det om att få en röd tråd i er bolagsstyrning – från aktieägaravtal och ägardirektiv, till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion. Jag hjälper er att skapa arbetsprocessen, leder er genom den och bidrar med utifrånperspektiv för att vässa er ytterligare.

ikon

Ordinarie eller adjungerande ordförande

Om ni har behov av förändring i hur ni styr bolaget, men inte vet hur den förändringen ska se ut, kan det vara en bra lösning att anlita mig som adjungerande styrelseordförande. Det är en mindre formell lösning än att ta in en ordinarie ledamot, vilket gör att ni kan lära känna ert behov under resans gång. Om ni, å andra sidan, söker en styrelseordförande som skapar värde över tid och som tar ansvar tillsammans med er för bolagets utveckling framåt väljer ni in mig som ordinarie ordförande. Om jag har den rätta profilen för era ambitioner, vill säga.

ikon

Utvärdering av styrelse och VD

De allra flesta vill bidra till att skapa så mycket nytta som möjligt. Men hur vet du om styrelsen eller VD agerar på ett sätt som för oss närmare det ni som företag önskar åstadkomma? Hur ser ert kvalitetsarbete gällande bolagsstyrningen ut? Jag har lång erfarenhet av  skapa processer för styrelsers kvalitetsarbete och kan stötta er i det arbetet. Jag genomför även opartiska utvärderingar.

ikon

Valberedningsarbete

Att sätta samman en styrelse som skapar bäst förutsättningar för vad ägarna vill åstadkomma med bolaget kan vara en utmaning. Om ni är en utvald grupp som utgör en formell valberedning eller om ni är en informell arbetsgrupp med uppgiften att se över styrelsens sammansättning så är uppgiften densamma. Så hur kan en arbetsprocess se ut för en valberedning? Hur ska man tänka kring styrelsens sammansättning, rekrytering och utvärdering av kandidater, arvode för ledamöter och ordförande samt introduktionsprogram för nya styrelsemedlemmar? Jag kan vara ett stöd i hela eller delar av processen eller ingå i er valberedning.

ikon

Styrelsementor & styrelsecoach

När man ska utveckla företagets bolagsstyrning, sitt eget styrelsearbete eller vill öka sin förståelse för de olika bolagsorganen kan en styrelsecoach eller styrelsementor vara ett alternativ. Då får man ett professionellt bollplank som stöttar, fyller på med kunskap och erfarenhet, ger råd och instruerar i syfte att stärka upp. Det kan vara bra när man ska gå från ägarlett till ägarstyrt, ska genomföra ett generationsskifte eller om när man vill gå från ledamot till styrelseordförande. Oavsett hur dina behov ser ut så kan jag finnas där som ett stöd.

ikon

Events

För att skapa intresse, nyfikenhet, perspektiv och debatt kan olika typer av events vara ett bra komplement. Jag arrangerar events inom ramen för bolagsstyrning och styrelsearbete och har stor vana av att agera moderator. Jag har dessutom ett brett nätverk med intressanta personer som är generalister eller specialister inom området. Jag arbetar både fysiskt och digitalt och har arbetat med events med upp till 1000 deltagare.

Petra är även driven som person och skapar ett engagemang som gör att styrelsen som helhet lyfter till en ny nivå.
Michael Walmerud
Bengt Dahlgren Göteborg AB

Hur ska man tänka kring extern styrelse-kompetens?

Tveka inte på att kontakta mig om du vill veta mer om tillvägagångssätt, och hur det går till när man tar in extern styrelsekompetens.

dekorativ

Kontakta mig