Integritetspolicy

Integritetspolicy för användare av Palmgren Lindwall Affärsstrategiswebbplats, besökare på Palmgren Lindwall Affärsstrategis sociala medier eller besökare på evenemang arrangerat av Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB.

Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB förbinder sig att på ett säkert sätt hantera dina personuppgifter och följa gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy innehåller information vilka personuppgifter Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB kan komma att samla in och hur de kan komma att användas.

Vilka vi är
Vår webbplatsadress är: https://palmgrenlindwall.se

GDPR
Vi har upprättat denna integritetspolicy i enlighet med gällande dataskyddsförordning. I denna policy förtydligar vi som företag hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt hur du kan kontakta oss för att ändra eller på annat sätt meddela något om dina personuppgifter till oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Personuppgifter
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan röra sig om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress men även uppgifter som foton och IP-adresser som kan kopplas till en fysisk person.

Personuppgiftsbehandling
Med personuppgiftsbehandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte. Exempel på vanligt förekommande behandlingar är insamling, registrering, lagring och strukturering.

Vilka uppgifter kan Bengt Dahlgren komma att samla in?
–För – och efternamn
–E-postadress
–Telefonnummer
–Yrkestitel
–Företag
–IP
-adress och webbläsarinställningar

Hur samlarPalmgren Lindwall Affärsstrategi ABin personuppgifter?
–Genom förfrågningar eller frågor till Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB via email, kontaktformulär på hemsida eller sociala medier.
–Genom deltagande på ett evenemang där Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB är arrangör.

Vad använderPalmgren Lindwall Affärsstrategi ABdina personuppgifter till?
Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB använder endast personuppgifter för ändamål med laglig grund, till exempel för marknadsföring av våra tjänster eller evenemang. Exempel på hur Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB kan komma att använda dina personuppgifter:–

För att svara på frågor/förfrågningar från dig.
–För fortsatt kommunikation med dig i ärenden som gäller din fråga/förfrågning.
–För att kontakta dig med information kring våra tjänster och evenemang.

Till vilka lämnar Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB ut dina personuppgifter?
Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB kommer inte sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Palmgren Lindwall Affärs strategi AB kan däremot komma att dela dina personuppgifter med:

–Externa leverantörer och samarbetspartners som levererar system eller tjänster till Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB, såsom IT
-system eller bokningssystem.
–Tredje part när Palmgren Lindwall Affärsstrategi AB är skyldig till detta enligt lag.

Hur kommer du åt, kontrollerar och raderar dina personuppgifter
Du har enligt §26 personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig, du har också rätt att genom skriftlig kontakt med oss få dina uppgifter raderade.
Kontakt: info@palmgrenlindwall.se

Ändringar i denna integritetspolicy
Vänligen notera att denna integritetspolicy kan komma att ändras framöver. Vi kommer att publicera sådana ändringar på vår hemsida och om ändringarna är väsentliga kan vi komma att kontakta dig med uppdaterad information.