Värdeskapande styrelseutbildningar

Varje år deltar hundratals ägare, styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter – i noterade som onoterade bolag – i någon av mina utbildningar. Deras erfarenheter och frågeställningar, tillsammans med insikterna från min tid som entreprenör och styrelseordförande, utgör grunden för mina utbildningar i värdeskapande, tillväxtorienterad bolagsstyrning.

headerbild

Ska ni förändra er bolagsstyrning?

I mina styrelseutbildningar får du ta del av alltifrån best practice till utvald teori och konkreta exempel ur verkligheten. Det ger er verktyg för en bättre bolagsstyrning, oavsett vilket ert företags nästa steg blir.

ikon

Lär av case & exempel

Man kan få många tips och råd om vad man ska göra och hur man ska göra – det blir tydligt först när man sätter det i ett skarpt sammanhang. Därför använder jag i mina utbildningar alltid exempel på hur andra har resonerat och gjort, så att du kan sätta det i relation till var du befinner dig och omsätta det till din verklighet.

ikon

Ta del av etablerad kunskap

Det finns mycket etablerad kunskap som ger god kvalitet och ökad verkningsgrad. När du deltar i någon av mina utbildningar får du alltid ta del av vetenskapligt validerad kunskap, fastslagna regel- och ramverk som finns beskrivna i internationella standarder samt kunskap som är framtagen med bred bas i verkligheten och i vägledningar för best practice. Med min långa erfarenhet från styrelsearbete i praktiken guidar jag dig i hur du ska använda kunskapen och tolka den för att kunna tillämpa den och få resultat.

ikon

Omsätt i praktisk tillämpning

Träning ger färdighet. Det som vi själva är med om bygger vår erfarenhet och kompetens. När du deltar i någon av mina utbildningar får du därför i de allra flesta fall tillämpa det du lärt dig antingen på ditt eget case eller på andras. Du får helt enkelt laborera med det du lärt dig för att reflektera och vässa dina färdigheter ytterligare.

ikon

Utvecklas med styrelsespel

Men hur hade man hanterat olika hinder, frågeställningar och utmaningar i verkligheten? Det är en vanlig fråga som jag får. Ett sätt att testa det är att spela styrelsespelet ”Hur skulle du säga?”, där jag tagit fram verklighetstrogna scenarior tillsammans med svenska MMD Tools. Med spelet som motor utsätts ni för olika situationer som kan uppstå för en styrelse. Det är ett sätt att lyfta fram styrelsens lik- och olikheter kopplat till alltifrån kunskaper inom bolagsstyrning, värderingar, etik, moral, attityd, gruppdynamik till hur vi omsätter våra erfarenheter i en given situation. Spelet finns både digitalt och fysiskt och du kan läs mer om det här.

Kurser & utbildningar

Ibland behöver man utbilda sig för man är helt ny på ett område som man gärna vill ge sig in i, ibland behöver man stämma av om det man lärt sig genom att praktisera är best practice, ibland behöver man fördjupa sig inom det man kan på övergripande nivå men också för att man söker inspiration och nätverk. Inom ramen för det som är bolagsstyrning, styrelsearbete och ordförandeskap så hittar vi ett upplägg som är bäst för vad du vill åstadkomma med din kompetensutveckling. Jag är ackrediterad lärare hos Styrelseakademien Sverige och håller i tre av deras nationella utbildningar, certifieringsutbildningen Rätt Fokus för SME, diplomutbildningarna Ökat Fokus Strategi och Ökat Fokus Ordförande. Jag gör även anpassade utbildningar för Styrelseakademiens medlemmar och kunder. Kurserna och utbildningarna körs både fysiskt och digitalt.

En till en-utbildning

Är du ägare, ordförande, ledamot, VD eller arbetar konsultativt med dessa målgrupper och behöver få en generell eller fördjupad förståelse för hela eller olika delar av bolagsstyrningsområdet så kan en anpassad en-till-en utbildning vara det du behöver. Exempel är en ledamot som ska bli ordförande, ägare som vill gå från ägarlett till ägarstyrt, styrelseordförande som vill bygga på med strategiarbete för styrelser eller att man arbetar som strategikonsult och behöver förstå styrelsens roll och ansvar. Dessa utbildningsinsatser är anpassade - kontakta mig för upplägg, tidsåtgång och pris.

Anpassad utbildning för grupper

Inom ett bolag kan det finnas behov för t.ex. ägare, styrelse, VD och ledningsgrupp att få en gemensam syn av bolagsstyrningen som den ser ut här och nu, verktyg för att förbättra det man redan har men också konkret få en utbildning och facilitering för att ta fram färdiga arbetssätt baserat på vad ni vill få ut av er utbildningsinsats. Många gånger kan det handla om att styrelsen och VD behöver lyfta sina arbetssätt och gör en utbildningsinsats men också för att få inspiration. Om du är en aktör som på ett eller annat sätt arbetar med företagsägare, styrelser, VD:ar eller andra som vill erbjuda en kvalificerad utbildningsinsats så kan jag vara er part i att genomföra det. Dessa utbildningsinsatser är anpassade - kontakta mig för upplägg, tidsåtgång och pris.

Certifieringsutbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME)"

Styrelseakademiens "Rätt fokus i styrelsearbetet" ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete. Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt beman­ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

Läs mer

Ökat fokus i styrelsearbetet - ordföranderollen

Styrelseakademiens "Ökat fokus i styrelsearbetet - ordföranderollen" är en påbyggnadsutbildning. En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag. 1. Du får en förfrågan om jobbet som ordförande 2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet 3. Du ska utveckla relationerna

Läs mer

Ökat fokus i styrelsearbetet - strategi ur ett styrelseperspektiv

Styrelseakademiens "Ökat fokus för styrelsearbete - strategi ur ett styrelseperspektiv" är en endagars påbyggnadsutbildning. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. Kursen är främst inriktad mot små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Läs mer

En till en-utbildning

Är du ägare, ordförande, ledamot, VD eller arbetar konsultativt med dessa målgrupper och behöver få en generell eller fördjupad förståelse för hela eller olika delar av bolagsstyrningsområdet så kan en anpassad en-till-en utbildning vara det du behöver. Exempel är en ledamot som ska bli ordförande, ägare som vill gå från ägarlett till ägarstyrt, styrelseordförande som vill bygga på med strategiarbete för styrelser eller att man arbetar som strategikonsult och behöver förstå styrelsens roll och ansvar. Dessa utbildningsinsatser är anpassade - kontakta mig för upplägg, tidsåtgång och pris.

Anpassad utbildning för grupper

Inom ett bolag kan det finnas behov för t.ex. ägare, styrelse, VD och ledningsgrupp att få en gemensam syn av bolagsstyrningen som den ser ut här och nu, verktyg för att förbättra det man redan har men också konkret få en utbildning och facilitering för att ta fram färdiga arbetssätt baserat på vad ni vill få ut av er utbildningsinsats. Många gånger kan det handla om att styrelsen och VD behöver lyfta sina arbetssätt och gör en utbildningsinsats men också för att få inspiration. Om du är en aktör som på ett eller annat sätt arbetar med företagsägare, styrelser, VD:ar eller andra som vill erbjuda en kvalificerad utbildningsinsats så kan jag vara er part i att genomföra det. Dessa utbildningsinsatser är anpassade - kontakta mig för upplägg, tidsåtgång och pris.

Certifieringsutbildningen "Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME)"

Styrelseakademiens "Rätt fokus i styrelsearbetet" ger dig grunderna och verktygen, så att du på ett professionellt sätt kan bidra till att utveckla ditt bolags lönsamhet och prestation på lång sikt. Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete. Utbildningen är uppdelad i fyra block som täcker det mesta du behöver veta om bolagsstyrning: hur du får rätt beman­ning, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

Läs mer

Ökat fokus i styrelsearbetet - ordföranderollen

Styrelseakademiens "Ökat fokus i styrelsearbetet - ordföranderollen" är en påbyggnadsutbildning. En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag. 1. Du får en förfrågan om jobbet som ordförande 2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet 3. Du ska utveckla relationerna

Läs mer

Ökat fokus i styrelsearbetet - strategi ur ett styrelseperspektiv

Styrelseakademiens "Ökat fokus för styrelsearbete - strategi ur ett styrelseperspektiv" är en endagars påbyggnadsutbildning. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. Kursen är främst inriktad mot små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter.

Läs mer

Utbildningar som görs i samarbete med Styrelseakademien Sverige

Styrelseakademiens utbildningar
ikon ikon

Hur kan man tänka kring styrelseutveckling?

Tveka inte på om att kontakta mig kring dina funderingar om kompetensutveckling inom bolagsstyrning och styrelsearbete.

dekorativ

Kontakta mig