Vad är bolagsstyrning?

Bolagsstyrning handlar om hur ett aktiebolag styrs och ägs. Bra bolagsstyrning är en förutsättning för en sund marknad och ett fungerande näringsliv. Det är dessutom mycket viktigt för marknadens förtroende för bolagen att de har en väl fungerade bolagsstyrning.

Hur regleras bolagsstyrning?

Bolagsstyrningen i svenska aktiebolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis.

Bolagsstyrningens centrala organ

Inom bolagsstyrning finns det fyra centrala bolagsorgan: styrelse, bolagsstämma, VD och revisor. Dessa organ spelar en stor roll i bolagsstyrningen med syfte att tillgodose aktieägarnas intressen.